İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
1- "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr"internet sitesindenveya "Alo 199" çağrı merkezi aracılığıyla randevualınarak ya da randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinekimlik kartı talebi için biyometrik verisi ve imzasıalınmak üzere on beş yaşının tamamlamış herkes şahsen başvurur.
2-   On beş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı
başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı,
pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlikkartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı, okuluncaverilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veyaÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş belgesi gibi kimlikbelgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adetbiyometrik fotoğraf ile yapılır.
3- On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyım bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük ana büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılacaktır. Biyometrik verisi alınmayan çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri bunların bulunmaması halinde büyük ana büyük baba veya ergin kardeşleri yada çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekaletname ibraz edenler tarafından alınacaktır.
4-   Fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda,anne, baba, eş, reşit kardeş veyaçocuklarından biri ilemüracaat edilir. Bunların bulunmaması durumunda isekendisini tanıyan en az 2 kişinin beyanı ile kollukkuvvetlerine soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlusonuçlanması hâlinde kimlik kartı başvurusu alınır.Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilenbilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddiaettiği   kaydın   sahibi   olduğu   hususunda tereddüte
düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veyababasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden,tıbbi rapora dayalı Türkmahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri  olduğuna dair tespit kararı ibraz
edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.

Fotoğraf:
Türkiye  Cumhuriyeti  Kimlik  Kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve 5x6 ebadında biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğrafta ışık yüze eşit yansıtılmalı ve gölge bulunmamalıdır. Fotoğrafta konstrast iyi ayarlanmış olmalı, yüz hatları net ve keskin olmalıdır.
On  beş  yaşının  tamamlamamış  çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz.
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 8-10 Dakika
2
Doğum Tescili
-Doğum Bildirimini Anne veya Baba yapar. -Doğum Tescili doğumu gösteren Resmi Belge ile yapılır. -Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibarın Türkiye'de 30 Gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, Yurt Dışında ise 60 Gün içinde Dış Temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
-Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar ilgili sağlık birimince bulunulan yer nüfus müdürlüğüne beş iş günü içinde bildirilir.
-Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika
3
Ölüm Tescili
-Ölüm nerede meydana gelmiş  ise ölüm olayının bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve 10 gün   içinde  gönderilmesi  gereken  MERNİS Ölüm Tutanağı ile Ölüm Tescil yapılır. -Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirir. Kolluk Kuvvetlerince yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır. Tahkikat süresi ortalama 15-20 gündür.
Ortalama 3 Dakika
4
Evlenme Tescili
Evlendirmeye yetkili makamlar (10 Gün içinde) veya Dış Temsilcilikler tarafından (30 Gün içinde) gönderilen MERNİS Evlenme Bildirimi ilçe nüfus müdürlüğü tarafından tescil edilir ile tescil edilir.
Ortalama 3 Dakika
5
Mahkeme Kararları Tescili
Kesinleşmiş Mahkeme Kararları (Boşanma, Yaş Tashihi, Gaiplik, Kayıt Düzeltme vb.) ilgili Mahkemelerin Yazı İşleri Müdürlüğünce en geç 10 Gün içinde kurye veya posta ile Ankara İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilir. Ankara İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü Mahkeme Kararlarını Tescil edilmek üzere Merkezdeki Nüfus Müdürlüklerine havale eder.
Ortalama 4 Dakika
6
Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt-Üst Soy Bilgisi
1- Kimlik Paylaşım sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği,
yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen
kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus
müdürlüğümden talep  etmeksizin Kimlik Paylaşımı
Sisteminden   temin   ederler.(5490   sayılı Kanunun
45.maddesinin 7.bendi)
2-   Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus
kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının
ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama
araçlarını    kullanarak   e-Devlet    kapısı üzerinden
sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda
merciine verebilirler. E-Devlet kapısı üzerinden alınan
belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgeler
gibi aynı hukuki değere sahiptir. (5490 sayılı Kanunun
44.maddesinin 5 bendi)
3- Alt-Üst Soy Bilgileri E-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Alt-Üst soy bilgisini E-Devlet Üzerinden alamayan ve Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilen vatandaşlarımız Nüfus Müdürlüklerine yönlendirildiklerini gösteren mesaj ile müracaat etmeleri halinde müdürlüğümüzce verilmektedir.
 Ortalama 2 Dakika
 
 
1- Kimliğini ispatlayacak belge ile 20 iş günü içerisinde
şahsen müracaat edilir.
a-Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.
b-Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden Adres Beyan Formu ile beyanını teyit edici Fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz) gibi belgeler istenir.
2- Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun-olmasın
birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair
muvafakat belgesi imzalattırılır. İşlemi yapan memur
şüphe   halinde   Kolluk   Kuvvetlerinden Tahkikat
yapılmasını ister ve Tahkikat sonucuna göre işlemi
sonuçlandırır veya reddeder. Geç bildirim veya gerçeğe
aykırı Adres Beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu
uyarınca İdari Para Cezası uygulanır. Posta yoluyla adres
bildirimi yapılmaz. Güvenli elektronik imza ile de adres
bildirimi yapılabilir.
 
7
Adres Beyanı
Ortalama 4 Dakika
8
İdare Kurulu Kararı ile Yapılan Değişiklikler
-21/06/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3.maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Kanunun yürürlüğe girdiği 03/11/2017 tarihinden itibaren kişinin iki yıl içerisinde    yerleşim    yerinin    bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir. (Dilekçe örneği sitede mevcuttur.)
Müracaat tarihinden sonra 10-15 gün içinde
9
Evlenme ve Boşanma sonrasında Kadınlarda Soyadı Değişikliği
-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
-Eş soyadı önünde önceki soyadını,
-Boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen
kadının evlenmeden önceki soyadını,
-Eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadının
eşinin  soyadını  kullanmak  istemesi  halinde nüfus
müdürlüğünce yazılı beyanı alınır.(Dilekçe örnekleri
sitede mevcuttur.)
- Boşanan kadının kocasının soyadını alması ancak hakim izni ile verilir.
Ortalama 4 Dakika
10
Din Hanesinde Değişiklik
-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
-Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak, din hanesi
değiştirilir, boş bırakılır.
-Reşit olmayanlar için anne ve babanın birlikte yazılı bevanı gerekir.
Ortalama 4 Dakika
11
Tanıma
- Kimliğini ispatlayacak belge ile baba ve çocuğun annesinin müracaatı gerekir.
1-  Çocuğa ait Doğum Raporu,
2-  Anne Yabancı ise Medeni Halini gösterir usulüne göre
onaylanmış belgenin Noter TasdikliTürkçeTercümesi,
3-  Tanınan çocukların Kimlik Kartı Başvurusu anne tarafından yapılır.
Ortalama 20 Dakika
12
Çok Vatandaşlık
-Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı ile usulüne göre onaylanmış   diğer   Ülke   Vatandaşlığını   ne zaman kazandığını gösterir ve kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır (VAT-12)
Ortalama 8 Dakika
13
Mavi Kart
Türk Vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle TürkVatandaşlığını kaybedenlere müracaatları halinde Mavi Kart düzenlenir.2 adet fotoğraf ve kimliğini ispata yarayacak belge ibraz edilir.
 
Ortalama 4-6 Dakika
14
Göçmen Olarak Vatandaşlığa Alınanlarının Doğum tarihi ve Doğum yeri
Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve doğum tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, 03/11/2017 tarihinden itibaren beş yıl içinde usulüne göre onaylanmış    doğum    belgeleri    ile müracaatları halinde,nüfus müdürlüğünce düzeltilir.
Ortalama 8 Dakika
 15
Evlat Edinmede İsim Değişikliği
03/11/2017 tarihinden önce birlikte veya tek başına evlat edinilen çocuk veya erginlerin bu maddenin yürürlüğünü izleyen beş yıl içinde nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde nüfus kaydında ana ve/veya baba adı yada soyadı olarak evlat edinenlerin ad ve soyadları yazılır.(Dilekçe örnekleri sitede mevcuttur.)Evlat edinilen reşit ise muvafakati aranır. (Dilekçe örneği sitede mevcuttur)
Ortalama 8 Dakika
14
Diğer Kurum Yazışmaları
İlgili Kurumlardan istenen belgeler Yasal Süresi içinde gönderilir.
Ortalama 2 Dakika
15
Diğer Kurumlara Gidecek Olan Evraklar
Her hafta Cuma günleri saat 15.00'da postaya verilir.
Ortalama 20 Dakika
16
Denklik Belgesi
İsim denklik belgesi; sonradan Türk Vatandaşlığını kazanan kişiler ile bunların alt soyları, üst soyları veya eşlerinin talepleri halinde nüfus kayıtlarına dayanılarak düzenlenen, ilgililerin önceki ad ve soyad bilgileri ile Türk Vatandaşlığını kazanma kararına ilişkin bilgileri gösterir belgedir.
İsim Denklik Belgesi başvuruları, yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüklerine yapılır.
Ortalama 5 Dakika
               
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
İlk Müracaat Yeri: Hizmet Alman Servis Şefleri                   İkinci Müracaat Yeri: Nüfus Müdürü
İsim                : Songül GÜLER                                                  İsim                       : Yılmaz ÇAKMAK
                          Melike BALKAŞ GÜVEN                                Unvan                   : Nüfus    Müdürü 
                    Gülay MEMİŞ
 
Adres               : Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No:88
                          YENİMAHALLE/ANKARA
Telefon            : 0312 315 34 20 – 0312 343 10 64
Faks                 : 0312 315 23 71
 
Çalışma Saatleri:   08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
 
 
DİLEKÇELER İÇİN TIKLAYINIZ!!!